November 2019
Buskerud kommunerevisjon
Logo: Folkebadet

Sammenslåing av revisjonsenheter

Eierne av Vestfold kommunerevisjon og Telemark kommunerevisjon IKS har sammen stiftet det nye selskapet Vestfold og Telemark revisjon IKS. Fra 1. januar 2020 vil alle våre 34 ansatte fortsette å betjene våre oppdragsgivere i kommunene og fylkeskommunen i Vestfold og Telemark. Vi vil fortsatt være å treffe på våre kontorer i Horten, Skien og Bø. Til sammen har vi 23 kommuner og en fylkeskommune som eiere.

Formålet med sammenslåingen er å få en konkurransedyktig og robust kommunal revisjonsenhet i vårt nye fylke med et stort fagmiljø og spisskompetanse på kommunal og fylkeskommunal sektor.

 
Foto: Pixabay

Regnskapsbestemmelser etter nye budsjett- og regnskapsforskrifter

Forskriften, med det fulle navnet forskrift av 7. juni 2019 nr. 714 om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. er i hovedsak i samsvar med høringsutkastet fra desember 2018. Noen endringer i den endelige forskriften trekkes fram i artikkelen her. I tillegg redegjøres litt nærmere om GKRS’ arbeid med regnskapsstandardene, rammeverket og god kommunal regnskapsskikk.

 

Foto: Pixabay

Rapportering til skattemyndighetene

Alle regnskapspliktige skal rapportere til Skattemyndighetene i SAF-T format regnskapstall for 2020 hver momstermin, også kommunene. Innføringen av standardformatet vil gjøre det enklere for bokføringspliktige å oversende regnskapsmateriale til offentlige myndigheter på forespørsel.

Det vil også bli lettere å utføre interne kontroller, analysere og dele data med andre, som for eksempel eksterne revisorer eller mellom ulike regnskapssystemer.

Skattemyndighetene har mer informasjon her.

 

 
Foto: Pixabay

Bruk av vann- og avløpsgebyret til å finansiere overvann og vann til brannslokking

Vann- og avløpsgebyret er i utgangspunktet etablert for å dekke kommunens nødvendige kostnader på vann- og avløpssektoren. Miljødirektoratet har i en uttalelse til NKRF uttalt at kostnader til overvann og slokkevann kan anses som nødvendige kostnader på vann- og avløpssektoren, forutsatt at kostnadene er knyttet til behov for tiltak på ledningsnettet.

Les mer her

 

Foto: ks.no

Digitalt kommunekart

 

KS har lansert «Norge i tall», som er et søkbart og digitalt kommunekart. Ved å klikke på kartet kan du få opp ulike fakta og sammenligne kommuner. «Norge i tall» har tre søkbare hovedbolker: Demokrati og politikk, befolkning/demografi og økonomi og arbeidsliv. Under disse temaene er det flere variabler å søke på.

 
Foto: Pixabay

Ny kommunelov - de kommunale regnskaps­standardene oppdateres

Ny kommunelov og tilhørende budsjett- og regnskapsforskrift trer i kraft fra budsjett- og regnskapsåret 2020. Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) oppdaterer de kommunale regnskapsstandardene, slik at disse blir tilpasset ny kommunelov med forskrifter. Flere standarder er omarbeidet og fastsatt som endelige standarder og trer i kraft fra og med regnskapsåret 2020, og en ny standard om konsolidert årsregnskap er under arbeid.

Les mer her

 

Foto: Prawny/FreeDigitalPhotos.net

Tidlig innsats

 

En ny Stortingsmelding foreslår blant annet en plikt for skolene til å følge opp elever med høyt fravær i grunnskolen, å gi alle skoler tilgang til lærerspesialist i begynneropplæringen og stramme inn regelverket for bruk av assistenter som gir spesialpedagogisk hjelp. Hjelpen skal også flyttes nærmere barna, ved å overføre ressurser fra Statped til økt kompetanse i kommuner og fylke. Les mer her

Det er også gitt støtte til fem kommuner med pilotprosjekt for tidlig innsats.

Les mer her

 
Foto:Rudy and Peter Skitterians, Pixabay

Tilstand på drikkevannsforsyningen

 

En undersøkelse fra Mattilsynet viser at det er et stort behov for økt oppgradering av distribusjonssystemet. Mindre lekkasjer vil gi tryggere drikkevann, bedre leveringssikkerhet og redusere kostnadene. Telemark og Buskerud har en høyere andel kommunalt drikkevann til lekkasje enn snittet i landet, mens Vestfold ligger noe lavere.

Les mer her

 
Foto: Prawny/FreeDigitalPhotos.net

Endringer i Kostra-forskriften

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har på bakgrunn av ny kommunelov fastsatt forskrift 18. oktober 2019 nr. 1412 om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner mv. (KOSTRA-forskriften). Rapporteringen i 2020 for 2019 skal følge gjeldende regler. Den nye forskriften trer i kraft 1.1.2020 og vil gjelde ved rapporteringen for 2021 for 2020.

Les mer her

 
Foto: Pixabay

Ny e-helselov

 

Forslag til ny e-helselov er sendt på høring. Loven skal bidra til å styrke digitaliseringen og bidra til at e-helseløsninger kan tas raskere i bruk. Det er også et mål å sikre bedre nasjonal koordinering og styring av e-helsetjenester og legge til rette for bedre samhandling mellom nivåene.

Les mer her

 

Foto: Pixabay

Ny opplæringspakke til helse- og brannpersonell om brannsikkerhet

Helsedirektoratet og DSB har laget en opplæringspakke til helse- og brannpersonell om brannsikkerhet for risikoutsatte grupper. Gjennom filmer, oppgaver, spill og eksempler i et modulbasert e-læringskurs, tydeliggjøres ansvars- og oppgavefordeling, risikofaktorer, tiltak og hvordan samarbeid mellom helse og brann kan gjennomføres i praksis.

Les mer her

 
Foto: Pixabay

Kommunesammenslåinger og merverdiavgift

Forhåndsregistrering i Merverdiavgiftsregisteret for sammenslåtte kommuner må være på plass før 1.1.2020, for å kunne fakturere med mva fra 1. januar. For å bli registrert må det sendes inn søknad om forhåndsregistrering snarest mulig!. 

Les mer om dette her

Dersom kommunesammenslåing innebærer overdragelse av kapitalvarer i merverdiavgiftslovens forstand, må det lages justeringsavtaler innen 10.4.2020, for å unngå å komme i en situasjon hvor de må betale tilbake fradragsført/kompensert mva

Les mer om dette her

Foto:  Pixabay

Forvaltningsrevisjon

 

På oppdrag fra kontrollutvalgene, retter BTV-revisjonene søkelyset på dagsaktuelle problemstillinger.

 

Vestfold kommunerevisjon har gjennomført prosjektet Vedlikehold av kommunale bygg, alle virksomheter- Tønsberg kommune. I dette prosjektet har revisor sett nærmere på i hvilken grad Tønsberg kommune har gode systemer for vedlikehold av kommunens bygningsmasse. I prosjektet konkluderes det med at kommunen i all hovedsak har gode systemer for planmessig vedlikehold, men at det er behov for en tettere politisk forankring. Les rapporten fra Tønsberg

 

 

 


Foto: dsb.no

Kommunal beredskap

 

DSB sin årlige kommuneundersøkelse har vist at 67 % av norske kommuner har oppfylt alle krav til kommunal beredskapsplikt. Kommuneundersøkelsen bekrefter at kommunene jobber bra med samfunnssikkerhet, men at de i større grad må ta eierskap til egen risiko og sørge for oppdatert planverk.

Les mer her

 

Illustrasjon: Datatilsynet 

Hvordan lykkes som personvernombud

Datatilsynet viser til fem gode råd for å lykkes som personvernombud.

Les mer her

 
Buskerud
kommunerevisjon IKS
Postboks 4197,
3005 Drammen
post@bkr.no
Telemark
kommunerevisjon IKS
Postboks 2805,
3702 Skien
post-tkr@tekomrev.no
Vestfold
kommunerevisjon
Sollistrandveien 12,
3187 Horten
post@vestfoldkommunerevisjon.no