Nyhetsbrev juni 2020
Nytt for kommunene
Foto: Pixabay.com

Konsolidert årsregnskap i kommunene

Kommuner og fylkeskommuner skal fra 2020 utarbeide konsolidert årsregnskap, et samlet regnskap for kommunen som juridisk enhet i tillegg til årsregnskap for de enkelte regnskapsenhetene. Oversikt over bestemmelsene om konsolidert årsregnskap og en omtale av de viktigste punktene i høringsutkastet til standard om konsolidert årsregnskap fra Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) finner du ved å følge lenken under.

Les mer
Andre nyheter
Foto: Pixabay.com

Midlertidig utsatte frister for regnskap

Loven om midlertidige unntak fra bl.a. kommuneloven og IKS-loven er fastsatt. Fristen for kommunestyret til å vedta årsregnskapene og årsberetningene for 2019 utsettes fra 15. juni til 15. september 2020. Les mer om dette her.

Stortinget har vedtatt midlertidig lov som gjør unntak fra kravet til fysisk møte i selskapsloven, aksjeloven, allmennaksjeloven, revisorloven, stiftelsesloven, samvirkelova og finansforetaksloven.

Les mer
Illustrasjon: VTR

Ny oppgave for kommunens regnskapsrevisor

Oppgaven forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen kom inn i den nye kommuneloven og gjelder fra 1.1.2020. Regnskapsrevisor skal se etter om kommunens eller fylkeskommunens økonomiforvaltning i hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak, og undersøkelsen skal munne ut i en årlig rapport til kontrollutvalget. 

Les mer
Foto: Pixabay.com

Internkontroll

Stortinget har nå behandlet lovsaken om endring i internkontrollreglene i sektorlovgivningen. Regler om internkontroll i en rekke sektorlover oppheves eller endres. Hensikten er å få en mer helhetlig og samlet regulering av internkontroll for kommunene.

KS har lansert en veileder og en temaside til bestemmelsene om internkontroll i ny kommunelov.

Les mer
Foto: Pixabay.com

Offentlige anskaffelser

Det kan være utfordrende å sikre at regelverket er ivaretatt. Difi har utarbeidet en enkel veileder for å sikre at anskaffelser følger riktig prosedyrer. Les mer her.

Klagenemda for offentlige anskaffelser får stadig spørsmål om mulige eller lovlige direkte anskaffelser. 

Les mer
Foto: Pixabay.com

MVA i samarbeidsprosjekter mellom kommuner og fylkeskommuner

Skatteetaten kom 2.4.20 med en prinsipputtalelse om avgiftsforholdene ved samarbeid mellom kommuner og fylkeskommuner ved anlegning av vei, vann og avløp. Bakgrunnen for forespørselen er å avklare hvordan kommunen og fylkeskommunen kan samarbeide uten å risikere tap av fradragsrett/kompensasjonsrett i kommunale prosjekt hvor det også utføres arbeider som ligger under fylkeskommunen. 

Les mer
Foto: Pixabay.com

Innsyn i private selskaper

Kommuneloven § 23-6 femte ledd slår fast at kontrollutvalget har innsynsrett og kan foreta undersøkelser overfor virksomheter som utfører oppgaver på vegne av kommunen eller fylkeskommunen. For at innsynsretten skal gjelde må det foreligge en avtale eller kontrakt mellom kommunen og den aktuelle virksomheten. Kommunerevisjonen i Oslo har bedt om en tilbakemelding på om det er rett lovforståelse at bestemmelsen ikke gir kontrollutvalget innsynsrett i private barnehager. 

Les mer
Logo: VTR

Forvaltningsrevisjon

På oppdrag fra kontrollutvalgene utarbeider vi nå risiko- og vesentlighetsvurderinger for alle våre eierkommuner. De danner grunnlag for kontrollutvalgets utarbeiding av planer for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll, som skal vedtas av kommunestyret. I ny kommunelov er det kommet inn en egen bestemmelse om kontroll med kommunens eierinteresser i selskap mv. (eierskapskontroll) og det er spesifisert at forvaltningsrevisjon omfatter kommunens virksomhet og selskap kommunen har eierinteresser i. Begrepet selskapskontroll er tatt ut av regelverket.

Du kan lese mer om forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll og se rapporter på våre nettsider. I innkallinger og protokoller for kontrollutvalgene finner du våre risiko- og vesentlighetsvurderinger og kontrollutvalgenes forslag til planer.

Les mer
Foto: Pixabay.com

Hvordan har corona påvirket samfunnet?

SSB har samlet statistikk som er relevant for å forstå hvordan koronaviruset og tiltakene mot det påvirker samfunnet. På nettsiden publiseres statistisk materiale over økonomi, transport, helse, næringslivet og arbeidsmarkedet. 

Les mer
Viken kommunerevisjon IKS
Postboks 4197, 3005 Drammen
post@vkrevisjon.no
Vestfold og Telemark revisjon IKS
Postboks 2805, 3702 Skien
post@vtrevisjon.no