Nyhetsbrev Desember 2020
Foto: Pixabay.com

Budsjettpremisser

Regnskapsrevisor er pålagt utvidede oppgaver rundt kommunens årsberetning. En ny oppgave er å «se etter om årsberetningen gir dekkende opplysninger om vesentlige avvik fra kommunestyrets eller fylkestingets premisser for bruken av bevilgningene». Det er opp til kommunestyret å angi nivå på premisser for bruken av disse, og kommuneloven setter ikke klare krav til dette. Dersom revisor ikke finner objektive premisser, kan ikke kontrollen utføres.

 

Les mer
Foto: Shutterstock

Konsolidert årsregnskap

Fra og med regnskapsåret 2020 er det krav om konsolidert (samlet) regnskap for kommunen som juridisk enhet, jf. kommuneloven § 14-6. Kommunekassen (kommunen), kommunale foretak, interkommunale politiske råd og kommunale oppgavefellesskap (interkommunale samarbeid) som avlegger egne årsregnskap, men som ikke er egne rettssubjekt skal inkluderes i det konsoliderte regnskapet.

Det er kommet en ny foreløpig regnskapsstandard nr. 14 om konsolidert regnskap fra foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS).

Foto: Pixabay.com

Nye obligatoriske regnskapsoppstillinger

Vi minner om krav til oppstillingene i den nye budsjett- og regnskapsforskriften kap. 5. Tidligere regnskapsskjema 1A og 2A har endret navn til "Bevilgningsoversikt drift" og "Bevilgningsoversikt investering". Navneendringen understreker at bevilgningene vedtatt av kommunestyret er gitt stor betydning i den nye kommuneloven med tilhørende forskrift.
Enkelte endringer har ført til en del spørsmål og usikkerhet. Vi anbefaler at dere i tillegg til forskriften kap. 5 gjør dere godt kjent med veilederen til budsjett- og regnskapsforskriften (H-2455), utgitt av KMD høsten 2019.

Foto: Stortinget

Kommunesamarbeid og ny kommunelov

I den nye kommuneloven som trådte i kraft fra 1.1.2020 er det nye regler for interkommunalt samarbeid. Reglene for samarbeid er tatt inn i lovens del seks, i kapittel 17 til 20. Overgangsregler for organiseringer som ikke er i henhold til ny kommunelov er hjemlet i KL § 31-2. Omorganisering av selskap etter § 27 i gammel kommunelov må være gjennomført før 1.1.2024.

Les mer

Foto: Pixabay.com

Barnevern

Det er etablert en ny Nasjonal portal for bekymringsmeldinger til barnevernet, der både privatpersoner og offentlig ansatte kan sende melding digitalt til barnevernet. Systemet er utviklet av KS i samarbeid med Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Få kommuner har tatt i bruk løsningen, noe som bekymrer Bufdir.

Les mer

Foto: Pixabay

Personvern

Noen databehandlere behandler personopplysninger i USA eller andre land utenfor EØS. For å overføre personopplysninger til land utenfor EØS (tredjeland), må man ha et gyldig overføringsgrunnlag. I Schrems II-dommen kom EU-domstolen med tilleggskrav for overføring av personopplysninger til tredjeland. For tiden er det imidlertid stor usikkerhet om hva slags ytterligere tiltak som kan være tilstrekkelige. I praksis vil det nok for de fleste ikke være mulig å gjennomføre overføring til tredjeland med gyldig overføringsgrunnlag.

Illustrasjon:VTR 

Forenklet etterlevelsesrevisjon med økonomiforvaltningen

I forbindelse med ny kommunelov fikk regnskapsrevisorene en ny oppgave, og skal nå i tillegg til ordinær regnskapsrevisjon også se etter om kommunen eller fylkeskommunens økonomiforvaltning i hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak. Resultatet av undersøkelsen skal rapporteres årlig til kontrollutvalget. 

Les mer

Foto: Pixabay

Avslutning av kommuneregnskap

Det er forholdsvis store endringer i bestemmelsene om avslutning av kommuneregnskapet. Disse er tatt inn i kapittel 4 i økonomi- og regnskapsforskriften. Den største endringen, i alle fall den mest "synlige" er muligens at driftsregnskapet ikke lenger skal avsluttes med mindreforbruk, et begrep som heller ikke lenger eksisterer i bevilgningsoversikt drift.

Strykningsreglene er omtalt i forskriftens §§ 4-2 til 4-6. Budsjettet er fremdeles styrende for interne finanstransaksjoner, men dersom gjennomføring av budsjettdisposisjoner vil føre til et mindreforbruk (overskudd) i drift eller udisponert beløp i investering, skal budsjettert bruk av oppsparte midler strykes. For driftsregnskapet er det en stor endring fra tidligere regler.

I tillegg til de nevnte oppstillingene skal regnskapet inneholde økonomisk oversikt drift, balanse og en oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner, det siste er nytt.

Veilederen til budsjett- og regnskapsforskriften har utfyllende forklaringer om avslutningen av regnskapet.

 

Illustrasjon:VTR 

Forvaltningsrevisjon

På oppdrag fra kontrollutvalgene vil revisjonen sette søkelys på dagsaktuelle problemstillinger. Ett tema er internkontroll. Ny kommunelov og endringer i internkontrollbestemmelsene i særlover har utdypet og presisert kommunedirektørens ansvar for internkontroll. KS lanserer høsten 2020 nye e-læringsverktøy som kommunene kan bruke i arbeid med internkontroll.

Les mer.

Vestfold og Telemark revisjon IKS skal gjennomføre flere forvaltningsrevisjoner på internkontroll og avslutter nå arbeidet med en slik revisjon i Horten. Du kan lese mer om forvaltningsrevisjon og se rapporter på våre nettsider.

 

Foto: Pixabay

Vedtak om åpningsbalansen i sammenslåtte kommuner

Siste frist for å vedta endelig åpningsbalanse for kommuner som er slått sammen, er tidspunktet for avleggelse/vedtak av regnskapet. Foreningen for god kommunal regnskapsskikk har utarbeidet et notat om sammenslåing av kommuner hvor dette også er omtalt.

 

Foto:Pixabay

Rapportering av årsregnskap i KOSTRA

Kommuner og fylkeskommuner skal rapportere opplysninger om økonomi, ressursbruk og tjenester til KOSTRA. Det er en egen forskrift som regulerer rapporteringen, som skal skje i henhold til en standard obligatorisk kontoplan. Les mer om rapporteringen her. Det er laget en ny veileder for rapportering for regnskapsåret 2021.

 

Viken kommunerevisjon IKS
Postboks 4197, 3005 Drammen
post@vkrevisjon.no
Vestfold og Telemark revisjon IKS
Postboks 2805, 3702 Skien
post@vtrevisjon.no