Nyhetsbrev November 2021
Foto: Pixabay.com

Ny veileder om internkontroll

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet en veileder om de nye reglene i kommuneloven kapittel 25 om internkontroll. De nye bestemmelsene i kommuneloven gjelder for internkontroll med kommuneplikter for de fleste sektorer i kommuner og fylkeskommuner (bortsett fra helsesektoren). Reglene skal sikre en helhetlig og samordnet internkontroll ved at reglene nå er samlet i kommuneloven i stedet for i en rekke sektorlover.

Veilederen kan du lese her.

Foto: Pixabay.com

Barnevernsreformen

Barnevernsreformen skal gi mer ansvar til kommunene på barnevernsområdet. Reformen trer i kraft i 2022, og skal styrke kommunenes forebyggende arbeid og tidlig innsats i hele oppvekstsektoren. Bufdir har utarbeidet en nettside som oppdateres jevnlig med relevant informasjon.

Les mer
Foto: Pixabay.com

Innleie av kommunedirektør

Statsforvalteren har konkludert med at det etter kommunelovens § 13-1 ikke er mulig for en kommune å fatte vedtak om innleie av midlertidig kommunedirektør. Vedkommende må være kommunalt ansatt, og loven åpner ikke for å overlate myndighet som kommunedirektør til et privat firma.

Les mer
Foto: Pixabay.com

Ny veileder om gebyrforskrift og beregning av selvkost

Kommunal- og moderniseringsdepartementet gir råd og forklaringer om utarbeidelse av selvkostregnskap og gebyrforskrift for byggesaksområdet i ny veileder. Den skal gjøre det lettere for kommunene å gjennomføre beregninger av selvkost og fastsette lovlig nivå på gebyrer på byggesaksområdet. Samtidig skal den bidra til mer enhetlig praksis blant kommuner, og gjøre det enklere for folk å forstå hva de betaler for.

Les mer
Foto: Pixabay.com

Nytt rammeverk for kommuneregnskap

Styret i GKRS har oppdatert Rammeverk for kommuneregnskapet som følge av ny kommunelov. I tillegg har foreningen besvart en henvendelse om skille mellom vedlikehold og påkostning av ledningsfornyelse i kommunal regnskapsstandard nr. 4.

Les mer
Foto: Pixabay.com

Økonomisk tilsyn med private barnehager

Fra 1. januar 2022 overtar Utdanningsdirektoratet ansvaret for å føre økonomisk tilsyn med private barnehager fra kommunene. Det økonomiske tilsynet skal sikre at de private barnehagene bruker offentlige tilskudd og foreldrebetaling i tråd med regelverket.

Les mer
Foto: Pixabay.com

Dokumentasjonskrav for mva-kompensasjon i lys av GDPR

Departementet har i oktober gitt en tolkningsuttalelse om krav til dokumentasjon av mva-kompensasjon knyttet til lovpålagte tjenester.

Les mer
Foto: Pixabay.com

Videreutlån

Det foreligger nå to veiledere for kommunene om startlån, en for saksbehandling og en veileder som omhandler reglene for tapsdeling. De digitale veilederne medfører flere endringer. Selve regnskapsføringen av dette er omhandlet i eget notat fra foreningen for god regnskapsskikk.

Regnskapsføring av videreutlån:

Styret i GKRS har fastsatt oppdatert notat om regnskapsføring av videreutlån. Notatet er i første rekke oppdatert som følge av ny kommunelov (KL), men det er også foretatt enkelte andre endringer. Eksempler på regnskapsføring er vist i vedlegg til notatet, som du kan lese her.

 

Foto: Pixabay.com

Forvaltningsrevisjon

Vestfold og Telemark revisjon har sett nærmere på kommunenes arbeid under koronapandemien.

I rapporten Læringsmiljø i Færder kommune undersøkte vi kommunens arbeid med læringsmiljø under koronapandemien. I rapporten kartla vi hvilke tiltak kommunen iverksatte under pandemien og hvilke erfaringer de ansatte gjorde seg med dette arbeidet.

I rapporten Korona i Sandefjord- beredskap og tilbud til funksjonshemmede så vi nærmere på kommunens beredskap i forkant av pandemiutbruddet og hva slags tilbud kommunen har gitt funksjonshemmede under pandemien.

Viken kommunerevisjon IKS
Postboks 4197, 3005 Drammen
post@vkrevisjon.no
Vestfold og Telemark revisjon IKS
Postboks 2805, 3702 Skien
post@vtrevisjon.no